Ringkasan Asas Ajaran Islam

PELAJARAN : PENDIDIKAN ASAS ISLAM
UNTUK PELAJAR  : Pra Universiti
BAHAGIAN : SATU

Tajuk

1. Pengenalan Islam Sebagai al Din 

1. 1 Manusia dan agama secara umum Manusia dan unsur kejadiannya
Pengertian agama
Keperluan manusia kepada agama

1. 2 Pengertian Agama Islam Bahasa, Istilah
Islam sebagai ad-Din
Penyelewengan daripada ajaran Islam

1. 3 Ruang Lingkup Ajaran Islam Asas - aqidah, syariat dan akhlak
Sistem hidup bermasyarakat dan bernegara (politik, ekonomi, sosial dll)
Pengawalan -jihad dan dakwah

1. 4 Sumber-Sumber Ajaran Islam
 • Al-Quran
 • Al-Sunnah
 • Al-Ijtihad
1. 5 Keistimewaan Islam Rabbani
 • Syamil
 • Wasatiah
 • Waqie
 • Alami
Tajuk 2: Akidah Teras Pembangunan Muslim

2. 1 Pengertian Akidah, Iman, Tauhid

2. 2 Asas-Asas Akidah Kepercayaan Kepada Allah Bukti kewujudan Allah
Keyakinan terhadap hakikat Allah; Nama-nama dan sifat

Kepercayaan Kepada malaikat Kejadian dan hakikat Malaikat
Peranan dan tanggungjawab

Kepercayaan Kepada Kitab 4M - Memiliki, Membaca. Memahami, Menghayati

Kepercayaan Kepada Rasul Peranan Rasul
Aplikasi sifat-sifat Rasul pada diri Manusia

Kepercayaan Kepada Hari Akhirat Hakikat Hari Akhirat
Pembalasan Syurga dan Neraka [Persiapan menghadapi Hari Akhirat]

Kepercayaan Kepada Qada dan Qadar Pengertian Qada dan Qadar
KepentEngan menyakini Qada dan Qadar

2. 3 Pembinaan dan Pengukuhan Akidah llmu
 • Mengelakkan diri dari suasana dosa danjahiliah
 • lltizam meninggalkan yang haram
 • lltizam melakukan ibadat
 • Mujahadah al-nafs dan muhasabah diri
 • Taubat dan doa
2. 4 Faktor yang membatalkan akidah Percakapan, Perbuatan, Keyakinan

2. 5 Peranan akidah dalam pembangunan Ummah:
 • Melahirkan ummah yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasul.
 • Melahirkan ummah yang mempunyai halatuju dan matlamat hidup yang jelas.
 • Melahirkan ummah yang memiliki keperibadian unggul.
 • Melahirkan ummah yang berfikiran kritis, progresif dan dinamis
 • Membangun ekonomi ummah secara komrehensif.
 • Menegakkan sistem pemerintahan yang stabil
Tajuk 3: Syariah Dalam Kehidupan Muslim

3. 1 Pengertian terminologi: Syariah, Fiqh, Hukum, Undang-undang
Nas, Masadir

3. 2 Maqasid syariyah Memelihara kesucian dan kepercayaan beragama

 • Menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia
 • Menjamin kemurnian fikiran dan kewarasaan akal
 • Menjamin kehormatan dan maruah diri
 • Menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta
3. 3 Skop syariah
Skop

 • Hubungan manusia dengan Allah
 • Hubungan antara manusia sesama manusia
 • Hubungan antara manusia dengan alam
Pelaksanaan
Penguatkuasaan

3. 4 Peranan syariah
Pembangunan menurut Islam
Pendekatan pembangunan menurut Islam
Tauhid, Khilafah, Tazkiyah, Al-Adalah
Pembangunan ummah: Individu, Fizikal, Kognitif, Emosi, Spiritual, Masyarakat, Negara
Syariat Islam sebagai pemacu pembangunan ummah:
Mendidik manusia
Memelihara lima asas
Menegakkan keadilan
Keperluan manusia kepada syariat dan kesan pengabaiannya

Tajuk 4: Konsep Ibadah Membina Insan Berkualiti

4. 1 Pendahuluan
4. 2 Pengertian Ibadah
4. 3 Pembahagian Ibadah
Ibadah khusus - fokus kepada solat; Ibadah umum
Syarat-syarat amalan dikira sebagai ibadah

4. 4 Asas-asas Ibadah llmu, (man, Ihsan, Ikhlas
4. 5 Keistimewaan Ibadah
4. 6 Impak Ibadah Dalam kehidupan
Ibadah khusus
Secara umum
kesan pengabaian dan cara pemantapan

Tajuk 5: Akhlak Dalam Pembentukan jati Diri Muslim

5.1 Pendahuluan
5.2 Pengertian Moral, Etika, Akhlak

5.3 Kategori dan skop akhlak

Kategori: Mahmudah, Mazmumah, Skop
 • Manusia dengan Allah
 • Sesama manusia
 • Terhadap alam
5.4 Pembinaan dan pemantapan akhlak

Aqidah yang mantap, kepatuhan syariah, pelaksanaan ibadah
llmu pengetahuan: didikan dan latihan
Penghayatan al-Quran
Rasul:
Uswah Hasanah, contoh sahabat dan ulama,
Muhasabah diri, Tarbiyah Ruhiyah, Tazkiyah al-nafs
Mujahadah

5.5 Cabaran dan penyelesaian pembentukan akhlak

Cabaran luaran
Cabaran dalaman Penyelesaiannya************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com