Pengertian al Sunnah atau al Hadith

Pengertian Sunnah ialah Sunnah Rasulullah s.a.w,pengertian Jamaah ialah kumpulan Sahabat dan Tabien yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada Al-quran,Al-Sunnah dan pendapat para Sahabat yang bersepakat diatas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Mazhab-mazhab Fekah ialah aliran hukum syarak yang sah didasarkan di atas tafsiran tertentu terhadap nas-nas syarak oleh ulama Mujtahidin mengikut kaedah Istinbat yang muktabar. Majlis ini tidak terikat kepada mana-mana mazhab tertentu. Di dalam mazhab manapun yang jelas dan nyata pendapat mereka itu dari kitab Allah atau Sunnah Rasulnya atau Jamaah Sahabat Rasulullah s.a.w maka Majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Adapun Mazhab-mazhab seperti Hanafi,maliki,Syafie dan Hanbali pada pandangan rasmi Majlis adalah terhitung didalam mazhab-mazhab yang muktabar yang tergolong didalam istilah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Majlis Agama Islam Perlis memang berpandukan kepada mazhab itu dan mengambil pendapat-pendapat mereka yang ada alasan daripada Al-Quran,As-Sunnah dan Jamaah Sahabat Rasulullah s.a.w. Pengertian ini berdasrkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.


DALIL-DALIL DARIPADA AL-QURAN:-
1. Firman Allah S.W.T dalam Surah at-Taubah ayat 100:
2. Sabda Rasulullah s.a.w:
Ertinya: Dari Ibnu Mas'ud r. a. sabda rasululllah s.a.w : Sebaik-baik manusia ialah kurunku(zaman Nabi) kemudian zaman mereka yang datang sesudahnya(zaman tabien)dan sesudah itudatanglah zaman orang yang suka memperlambangkan kebohongan dan janganlah kamu bergantung kepada perkataan dan perbuatan mereka. (Hadis Riwayat at-Tabrani)

Dalam menimbang untuk mengeluarkan sesuatu fatwa, Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis berpandukan fatwanya itu atas dasar-dasar yang di bawah ini mengikut keutamaan seperti berikut:
1. Al-Quran al-Karim
2. Hadis Sahih
3. Ijma' Sahabat
4. Fatwa Sahabat yang lebih hampir kepada Al-quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w
5. Hadis Mursal dan Dhaif
6. Qiyas ketika darurat
7. Mashalih al-Mursalahh
8. Saddu Zarai'
9. Istihsan dan Istishab
10. U'ruf

Pentingnya Sunnah Rasulullah SAW
Dari Anas bin Malik ra. katanya, Rasulullah SAW telah berkata kepadaku: 'Hai anakku! Jika engkau mampu tidak menyimpan dendam kepada orang lain sejak dari pagi sampai ke petangmu, hendaklah engkau kekalkan kelakuan itu! Kemudian beliau menyambung pula: Hai anakku! Itulah perjalananku(sunnahku), dan barangsiapa yang menyukai sunnahku, maka dia telah menyukaiku, dan barangsiapa yang menyukaiku, dia akan berada denganku di dalam syurga! '(Riwayat Tarmidzi)

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi SAW yang berkata: "Barangsiapa yang berpegang dengan sunnahku, ketika merata kerusakan pada ummatku, maka baginya pahala seratus orang yang mati syahid". (Riwayat Baihaqi) Dalam riwayat Thabarani dari Abu Hurairah ra. ada sedikit perbedaan, yaitu katanya: Baginya pahala orang yang mati syahid. (At-Targhib Wat-Tarhib 1: 44)

Thabarani dan Abu Nu'aim telah mengeluarkan sebuah Hadis marfuk yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW telah bersabda: Orang yang berpegang kepada sunnahku dalam zaman kerusakan ummatku akan mendapat pahala orang yang mati syahid. Hakim pula meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. juga bahwa Nabi SAW telah berkata: Orang yang berpegang kepada sunnahku dalam masa perselisihan diantara ummatku adalah seperti orang yang menggenggam bara api. (Kanzul Ummal 1: 47)

Dan Muslim pula meriwayatkan dari Anas ra. dari Rasulullah SAW katanya: Orang yang tidak suka kepada sunnahku, bukanlah dia dari golonganku! Demikian pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Umar ra. cuma ada tambahan di permulaannya berbunyi: Barangsiapa yang berpegang kepada sunnahku, maka dia dari golonganku.

Kemudian Daraquthni pula mengeluarkan sebuah Hadis dari Siti Aisyah r. a. dari Nabi SAW katanya: Sesiapa yang berpegang kepada sunnahku akan memasuki syurga!

Dan dikeluarkan oleh As-Sajzi dari Anas ra. dari Nabi SAW katanya: Barangsiapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mengasihiku, dan siapa yang mengasihiku dia akan memasuki syurga bersama-sama aku!

DASAR-DASAR MABDA' AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

1. BERTAHKIM KEPADA KITABULLAH DAN SUNNAH RASUL-NYA
Berpegang kepada semua ketetapan Allah dan Rasul-Nya demikian pula mencari penyelesaian dengan berpedoman pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, itulah Islam sebenarnya.
Kitabullah
واعـبـدوا الله ولا تـشـركوا بـه شـيئـا
"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Nya dengan sesuatupun". Q. 4 : 36.

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
"Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada-Nya(untuk disembah), yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk(menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak(pula untuk mengambil) sesuatu manfaatpun dan(juga) tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak(pula) mem-bangkitkan". Q. 25 : 3.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم
"Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk(yang lemah) yang serupa dengan kamu". Q. 7 : 194.
ومااختلفتم فيه من شيئ فحكمه إلى الله
"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya(terserah) kepada Allah". Q. 42 : 10.
فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
"Kemudian bila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah itu kepada Allah(Al-Qur'an) dan Rasul(Sunnah) jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian". Q. 4 : 59.
Sunnah Rasulullah SAW
Menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW berarti mengikuti jejak beliau. Rasulullah SAW bersabda :
اعلم يا بلال إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أقدار الناس شيئا
"Ketahuilah wahai Bilal siapa yang menghidupkan Sunnah-ku, setelah dikesampingkan sepeninggalku, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan, tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari pahala orang yang mengerjakan. Dan barang siapa yang mengada-ada dalam agama dengan keseatan yang tidak diridhoi Allah dan Rasul-Nya maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa orang yang mengerjakannya itu". (HR. Turmidzi dan Ibnu Majah).
شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة
"Seburuk-buruk perkara adalah mengada-ada dan tiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan tiap-tiap bid'ah adalah sesat". (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad).
ما آحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها
مسند آحمد ج 4 ص 105 للدارمي 1 ص 45
"Bila sesuatu kaum mengerjakan bid'ah maka akan dihilangkan Sunnah daripadanya sebanyak yang sama". (HR. Ahmad, Ad-Darimi).
Sesungguhnya setiap amal perbuatan yang bersifat keagamaan yang tidak bersumber dari ajaran Allah dan Rasul-Nya pasti ditolak dan itu merupakan inti bid'ah yang dihukum sebagai kesesatan. Tidak ada satu kebenaran, sesudah kesempurnaan melainkan kesesatan. Allah SWT telah berfirman tentang kesempurnaan Islam :
اليوم آكملت لكم دينكم و آتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu ni'mat Ku dan telah Ku ridhoi Islam itu jadi agamamu". Q. 5 : 3.
Dan oleh karena pernyataan kesempurnaan Islam itu maka setiap amal perbuatan hendaknya disandarkan pada kedua sandaran Islam-Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Pandangan ini juga merupakan sandaran keempat imam terkemuka : Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Malik. Para imam-imam tersebut menyatakan :
Imam Hambali r. a.
كل آحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
"Siapapun dapat diterima atau ditolak pendapatnya kecuali yang ada di makam ini(sambil menunjuk ke makam Rasulullah SAW)".
Imam Abu Hanifah r. a.
إذا صح الحديث فهو مذهبي
"Jika haditsnya shahih, itulah madzhabku".
Imam Syafi'i r. a.
كل مسئآلة فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آهل النقل بخلاف ما قلت فآنا راجع إليها في حياتي وبعد مماتي
"Terhadap setiap permasalahan yang aku utarakan, kemudian ditemukan hadits yang sah, hasil penelitian ahli hadits dan bertentangan dengan pendapatku itu, maka aku kembali dan berpegang kepada hadits tersebut, baik selama hidupku maupun setelah matiku".
Imam Malik r. a.
إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
"Sesungguhnya aku ini manusia biasa yang bisa salah bisa benar. Karena itu, simaklah pendapatku, jika sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, peganglah. Sebaliknya jika menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkanlah".
تركت فيكم آمرين لن تضلوا ما تماسكتم بهما كتاب وسنة نبيه
موطا مالك 2/899
"Aku tinggalkan kepadamu dua hal, tak akan sesat kamu, selama berpegang teguh kepada keduanya : Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya". (Muwatto' Malik II/899).
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan kami yang bukan dari Islam, maka perbuatannya itu ditolak". (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Ahmad).
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
Katakanlah :"Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak(pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman". Q. 7 : 188.
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إشتد غضب الله على قوم إتخذوا قبور آنبيائهم مساجد
موطا مالك 1/172 مسند أحمد 3/7362
"Ya Allah! Janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai tempat berhala yang disembah. Amat besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid(tempat peribadatan)". Muwatto' Malik I/172 Musnad Ahmad III/7362.
عن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لا تغروني كما آغريت النصارى إبن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله
البخاري 3/167 الدارمي 2/320 مسند آحمد 1/154
"Menurut riwayat Umar r. a. , Ia telah mendengar bahwa Nabi SAW berkata : Janganlah kamu menyanjungkan aku, sebagaimana kaum Nasrani menyanjungkan putera Maryam. Aku ini tak lain hanyalah hamba-Nya(Allah)". (Bukhari, Ad-Darimi, dan Ahmad).
Dengan pernyataan keempat Imam itu dapat dilihat jelas, bahwa beliau-beliau itu tidak menghendaki seseorang untuk bertaqlid sekalipun padanya. Sandaran seorang muslim adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

2. PENGUASAAN ILMU DAN KEMERDEKAAN FIKIRAN
Tidak dapat dibayangkan seseorang dapat berpegang teguh kepada agama Allah dan hukum-hukum ketetapan-Nya sedang ia tidak mengetahui apa yang terkandung didalamnya. Allah mengecam orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan tidak menelaah kandungan isinya.
آ فلا يتدبرون القرآن آم على قلوب آقفالها
"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka terkunci". Q. 47 : 24.
كتاب آنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب
"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran". Q. 38 : 29.
فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب
"Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba Ku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang berakal". Q. 39 : 17-18.
فاعتبروا يأولي الأبصار
"Maka ambillah(kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan". Q. 59 : 2.
إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون
"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir". Q. 13 : 4.
"Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya". (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).
Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda :
"Jika seseorang hakim berijtihad dalam mengambil keputusan dan benar, maka baginya dua pahala; jika ijtihadnya salah mendapatkan satu pahala". (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmidzi dan Nasa'i).

3. PERSAMAAN DERAJAT, MUSAWA
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم
"Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu". Q. 49 : 13.
إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض
"Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain". Q. 3 : 195.
للرجال نصيب مما إكتسبوا وللنساء نصيب مما إكتسبن
"Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan". Q. 4 : 32.
يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى
مسند الإمام أحمد 9/23538
"Hai sekalian manusia, ketahuilah, bahwa tuhanmu adalah satu, dan bapakmu adalah satu; ketahuilah, bahwa tidak ada suatu kelebihan/keutamaan bagi bangsa Arab terhadap bukan Arab, sebaliknya tiada pula suatu kelebihan bagi bukan bangsa Arab terhadap bangsa Arab dan bagi yang berkulit merah terhadap yang hitam dan bagi yang hitam terhadap yang berkulit merah kecuali taqwa". (Musnad Ahmad IX / 23548).

4. DA'WAH, PENYULUHAN LISAN DAN TUNTUNAN
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung". Q. 3 : 104.

5. JUM'IYYAH-KEBERSAMAAN
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". Q. 5 : 2.
لا خير فن كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك إبتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما
"Tidak ada pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh(manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar". Q. 4 :114.

6. UKHUWWAH ISLAMIYYAH
إنما المؤمنون إخوة
"Sesungguhnya orang-orang mu'min itu adalah bersaudara". Q. 49 : 10.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم
"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan sebagian mereka(adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Q. 9 : 71.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
رواه البخاري ومسلم وأحمد وإبن ماجه
"Seseorang tidak dapat dikatakan beriman, sebelum ia menyintai saudaranya sebagaimana ia menyintai dirinya sendiri". (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibn Majah).

Mengapa Harus Ahlussunnah?
Begitu tampil Laskar Jihad membawa bendera pembelaan terhadap kaum Muslimin Maluku, muncullah berbagai macam pertanyaan, siapa mereka? Dari mana? Dari kelompok apa? Dan seterusnya.

Padahal dengan jelas kita kibarkan bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun masih juga mereka kaum Muslimin bertanya-tanya: "Siapakah yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah?"

Pada prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum Muslimin itu sendiri. Namun karena kita mesti menjelaskan pegangan kaum Muslimin, agar tidak termasuk di dalamnya aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Islam, maka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab semua orang sepakat bahwa Islam itu adalah ajaran Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam. Ajaran Rasulullah inilah yang kita istilahkan dengan As-Sunnah. Dengan demikian kita bisa paham apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam bukunya Syarhus Sunnah pada poin pertama: "Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. "
Sedangkan Al-Jamaah adalah Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam dan para shahabatnya. Mereka itulah yang selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari adzab neraka sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan yang semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Beliau menjelaskan bahwa yang selamat ialah Al-Jamaah. Ketika ditanya: "Siapa yang disebut Al-Jamaah itu?" Beliau bersabda: "Yang seperti aku dan para shahabatku. " Atau dalam riwayat lain: "Yang berjalan di atas jalanku dan para shahabatku. "
Dengan demikian, seorang Muslim seharusnya berpegang dengan ajaran Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam atau As-Sunnah dan memahaminya seperti pemahaman para shahabat. Mengamalkan seperti pengamalan mereka. Mendakwahkan seperti cara dakwah mereka. Dan berjuang seperti perjuangan mereka.

Ada yang mempertanyakan: Mengapa tidak disebut Al-Qur'an sehingga menjadi "Ahlul Qur'an was Sunnah"? Kita katakan bahwa termasuk ajaran Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam adalah Al-Qur'an, dan akhlak Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam seluruhnya adalah cerminan Al-Qur'an, seperti ketika seorang bertanya kepada Aisyah radliyallahu `anha bagaimana akhlak/tingkah laku Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam. Aisyah menjawab: "Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. "

Termasuk dalam As-Sunnah/ajaran Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam adalah membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, membela dan memuliakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mendakwahkan Al-Qur'an.
Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum Muslimin itu sendiri, yang berpegang dengan prinsip-prinsip Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pemahaman Al-Jamaah, yaitu umat yang terbaik, generasi pertama umat ini yang telah mendapatkan pujian dari Allah dan Rasul-Nya.

Dengan prinsip-prinsip ini umat Islam akan selamat dari perpecahan karena tanpa kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah akan tumbuh subur aliran-aliran sempalan, aliran sesat yang sama sekali berbeda dengan ajaran Islam, tetapi dengan mudahnya mereka mengatasnamakan Islam, seperti kelompoknya Lia Aminudin yang mengaku sebagai Imam Mahdi, dan Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi terakhir, dan kelompok-kelompok lain sejenisnya.

Kemudian dengan kembali kepada pemahaman generasi pertama yang terpuji, juga akan menyelamatkan umat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang atau pemahaman-pemahaman sesat yang juga membawa kepada perpecahan. Fenomena perpecahan yang kita saksikan di kalangan kaum Muslimin kebanyakan adalah karena berbeda memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masing-masing kelompok meyakini bahwa pemahamannya lebih benar dan lebih tepat.

Jika demikian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memaksakan satu pemahaman kepada semua kelompok? Atau membiarkan semua pemahaman dan menganggapnya benar? Atau kita ajarkan kepada semua kelompok untuk saling menghormati dan saling memaklumi pemahaman lain, tidak peduli salah atau benar?

Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam sudah mewasiatkan jawaban dari pertanyaan tersebut: "…dan siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak, maka peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Peganglah kuat-kuat dan gigitlah dengan geraham kalian…. "

Inilah wasiat Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam yang menjawab pertanyaan kita bahwa semua harus kembali kepada ajaran Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam dan pemahaman para khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radliyallahu `anhum 'ajmain.

Tidaklah kita mengajak orang untuk mengikuti pemahaman kami atau ijtihad kami, apalagi memaksakan. Kita mengatakan: "Mari kita sama-sama kembali kepada prinsip-prinsip Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah dan marilah kita sama-sama kembali meniti jejak pemahaman salaful shalih(para shahabat), pemahaman yang pasti kebenarannya. "

Pemahaman kita atau pemahaman mereka tidak pasti dan belum tentu benar. Demikian pula pemahaman kelompok-kelompok tertentu, belum tentu menyela-matkan dari kesesatan. Tetapi pemahaman para shahabat sudah jelas pasti dan terbukti membawa keridlaan Allah Subhanahu wa Ta`ala sebagai dikatakan dalam ayat-Nya(yang artinya):

"Generasi pertama umat ini dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikutinya dengan kebaikan, Allah telah ridla kepada mereka dan mereka pun ridla kepada Allah. Allah memper-siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. "(At-Taubah: 100)
Kalau kita bukan golongan Muhajirin, bukan pula golongan Anshar, mengapa kita tidak menjadi golongan yang mengikuti keduanya dengan ihsan sehingga bersama mereka kita mendapatkan keridlaan dari Allah Subhanahu wa Ta`ala dan mendapatkan jaminan surga dan keselamatan dari kesesatan di dunia dan adzab di akhirat.
Dengan kembali kepada pemahaman mereka, tidak ada satu kelompok pun yang tersinggung atau merasa iri kenapa pemahaman kelompok lain yang menjadi dasar persatuan, bukan pemahaman kelompoknya, dan seterusnya. Karena kita kembali bukan pada salah satu kelompok yang ada sekarang ini dan bukan kembali kepada pemahaman baru yang muncul akhir-akhir ini, namun kembali kepada pemahaman generasi yang telah sama-sama diakui oleh semua kelompok yang berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa mereka adalah umat terbaik.

Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda:
"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya…. "
Allah berfirman kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam dan para shahabatnya(yang artinya):
"Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di tengah-tengah manusia…"(Ali Imran: 110)

Dengan demikian, pada dasarnya seluruh kaum Muslimin adalah Ahlus Sunnah, kecuali yang terbukti menentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau tidak mau kembali kepada pemahaman Al-Jamaah, yaitu orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya dengan pasti.

Bersahabat dengan Para Shalihin
Kepada setiap Muslimin yang aktif dalam kegiatan da'wah, saya memohon satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hendaknya Anda sekalian selalu mengadakan hubungan dengan mereka yang senantiasa dekat dengan Allah swt(Waliyullah) dan banyaknya berkhidmat kepada mereka. Karena ini dapat menjadi penyebab kuatnya iman kita serta mendatangkan kebaikan dan keberkatan dalam hidup kita.

Rasulullah Saw bersabda: "Maukah saya tunjukkan kepadamu suatu perkara yang dengannya kamu akan memperoleh kebaikan di dunia dan akherat? Hendaklah engkau menyertai mereka yang selalu mengingati dan membesarkan Allah Swt. "

Untuk dapat menyertai mereka yang dekat dengan Allah Swt kita harus tahu bagaimana sebenarnya tanda-tanda mereka yang cinta kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Tanda-tandanya adalah mereka akan selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah karena Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan bagi ummatnya. Allah berfirman: "Katakanlah(wahai Muhammad): "Jika kamu(benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "
Barang siapa mengikuti Rasulullah dengan penuh taat dan setia berarti dia adalah Waliyullah. Dan barang siapa yang jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah saw maka dia telah jauh dari Allah swt dan tidak akan mendapatkan Rahmat-Nya. Para ahli tafsir menulis, barang siapa yang mengaku mencintai Allah swt tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah maka dia adalah pendusta.

Sudah menjadi syarat dalam bercinta bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan yang dicintai mestilah kita cinta juga. Jika kita cinta pada seseorang maka kita pun akan cinta pada rumahnya, jendelanya, piringannya, tamannya sampai binatang peliharaannya.
Seorang penyair telah mengutip kata-kata masyhur dari Amrul Qais, kekasih Laila:
"Tatkala kulewati kotanya Laila
Aku mencintai setiap pintu temboknya
Sebenarnya bukan kota itu yang aku cintai
tetapi seseorang yang tinggal di kota itulah yang aku cintai. "
Seorang penyair lain berkata:
"Kamu pura-pura mencintai Allah,
padahal perbuatan-perbuatanmu
bertentangan dengan perintah Allah seandainya cintamu itu sejati,
tentulah kamu selalu menanti-Nya
Sesungguhnya orang yang mencintai
selalu mentaati yang dicintainya. "

Rasulullah bersabda: "Seluruh ummatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. " Para sahabat bertanya,"Siapa yang enggan itu ya Rasulullah saw?" Jawab beliau, "Siapa yang mentaatiku akan masuk surga dan siapa yang mengingkariku maka sesungguhnya dialah yang enggan. "

Dalam hadits lain Rasulullah saw bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga segala keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. "(Misykaat)
Sungguh suatu hal yang mengherankan jika seorang mengaku dirinya Muslim tetapi dia tidak taat kepada Allah Swt dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasul-Nya. Dan jika hal ini kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka meninggalkan sunnah Rasulullah maka mereka akan marah.
Said ra berkata dalam sebuah syair,
"Barang siapa menentang Nabi,
maka perjalanan apapun yang ditempuhnya
tidak akan sampai ke tempat tujuan. "

Untuk itu barang siapa yang senantiasa mendampingi para kekasih Allah Swt banyak berkhidmat kepada mereka, banyak mengambil manfaat dari ilmu mereka dan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah maka dia adalah seorang kekasih yang sebenarnya. Dan dia akan mendapatkan berkah dari kemajuan agamanya. Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu berdekatan dengan para kekasih Allah.

Rasulullah saw bersabda, "Apabila kalian melewati taman-taman surga maka ambillah selalu hasilnya. " Para sahabat bertanya "Apakah taman-taman surga itu, ya rasulullah?" Beliau menjawab, "Majlis-majlis ilmu. "(HR Thabrani Targhib)
Dalam hadits lain Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Luqman al Hakim berkata kepada anaknya, "wahai anakkku, hendaknya engkau menyertai para ulama dan dengarkan ucapan-ucapan ahli hikmah, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah sebagaimana Dia menghidupkan tanah yang mati dengan air dan hujan. "(Targhib)

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah sahabat yang paling baik kepada kami?" Jawabnya, "Seseorang yang apabila kamu melihatnya, kamu akan teringat kepada Allah. Apabila kamu mendengar pembicaraannya, pengetahuanmu mengenai Islam akan bertambah. Dan apabila kamu melihat kelakuannya, kamu akan teringat hari akherat. (Targhib)

Dalam hadist lain disebutkan bahwa hamba Allah swt yang terbaik adalah orang yang apabila kamu melihatnya kamu akan teringat kepada Allah. Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. "

Para ahli tafsir telah menafsirkan bahwa orang-orang yang benar dalam ayat ini maksudnya adalah para ulama ahli sufi dan para kekasih Allah. karena barang siapa berdekatan dengan mereka dan berkhidmat kepada mereka akan mendapatkan tarbiyah dam kekuatan iman.

Syaikh Akbar telah menulis, "Seumur hidupmu, kamu tidak akan dapat menjauhkan diri dari kekuasaan hawa nafsu dan kemungkatan selama keinginan-keinginanmu tidak disalurkan menurut perintah Allah swt dan sunnah Nabi Muhammad. Maka jika kamu bertemu dengan seorang kekasih Allah, tumbuhkan rasa hormat dalam hatimu, layanilah dia dengan baik dan ikutilah ajaran-ajarannya, jadilah kamu seperti mayat di hadapannya, hendaklah kamu tidak memiliki keinginan apa-apa dalam hatimu, jika mereka memerintahmu cepat-cepatlah laksanakan, jika ada yang menghalanginya cepat-cepatlah singkirkan, jika diperintah duduk maka duduklah, apa-apa perintahnya anggaplah sebagai tugas kita, bermusyawarahlah dengannya mengenai segala hal masalah agama dan ruhani, agar dia dapat membimbingmu dan membawamu lebih dekat kepada Allah swt. " Oleh karena itu berusahalah mencari kekasih-kekasih Allah.

Rasulullah bersabda, "Tidak ada suatu kaum yang mengingat Allah dalam suatu majlis melainkan malaikat akan berkerumun mengelilinginya, rahmat akan bercucuran keatasnya dan Allah akan mengingat mereka dalam majlis para malaikat. Adakah suatu kehormatan yang terhormat bagi para Mu'min, daripada Allah swt berikan dengan mengingat mereka dalam majlis-Nya?"

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw bersabda, "Sekumpulan malaikat diutus kepada orang-orang yang mengingat Allah swt dengan ikhlas, kemudian mereka berkata, Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan telah menggantikan amalanmu yang buruk dengan yang baik. " Rasulullah saw bersabda, "Majlis manapun yang tidak mengingat Allah dan tidak bershalawat atas nabi, akan menemui kekecewaan dan kerugian di hari kiamat. "

Ada satu doa Nabi Daud 'Alaihis salam: "Ya Allah! JIka engkau melihat diriku tidak menyertai perkumpulan orang-orang yang mengingat-Mu, dan menghadiri perkumpulan orang-orang yang lalai dari pada mengingat-Mu, maka patahkanlah kakiku. "
Dalam suatu syair: "Jika aku tidak mendengar-Nya dan melihat wajah-Nya, maka lebih baik aku menjadi buta dan tuli. "

Abu Hurairah Ra berkata: "Suatu majelis yang mengingat dan membesarkan Allah swt akan memancarkan nur yang dapat dilihat oleh ahli-ahli langit sebagaimana bintang-bintang bercahaya dilihat ahli-ahli bumi. "

Pernah dalam suatu peristiwa, Abu Hurairah pergi ke pasar dan mengumumkan kepada semua orang, "Wahai saudara-saudara! Mengapa kamu duduk-duduk saja disini padahal warisan Rasulullah saw sedang dibagi-bagikan di masjid?"

Orang-orang pun berlarian ke masjid, tetapi tidak ada satu barang pun yang sedang dibagikan di sana sehingga mereka pulang dengan hati kesal. Abu Hurairah Ra bertanya, "Ada apa di sana?" Jawab mereka, "sebagian orang membaca al-Quran dan sebagian lainnya sedang berdzikir memuji dan membesarkan Allah. " Abu Hurairah Ra berkata, "Itulah yang dimaksud dengan warisan Rasulullah Saw. "

Imam al-Ghazali telah menuliskan banyak hadist yang serupa dengan hadist-hadist di atas. Rasulullah telah diperintahkan Allah swt untuk selalu bersama mereka yang dekat dengan-Nya. Allah berfirman: "Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan petang, mereka menghendaki Keridhaan-Nya dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki perhiasan hidup di dunia. dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, dan mengikuti hawa nafsunya dan adalah pekerjaannya berlebih-lebihan. "

Dalam ayat ini Rasulullah saw diperintahkan untuk menjauhkan diri dari mereka yang menjadi budak hawa nafsunya dan untuk menjauhkan diri dari mereka yang telah melanggar batasan-batasan Allah. Rasulullah sering diperintahkan agar tidak mengikuti keinginan-keinginan mereka yang tidak berguna. Dan banyak hadits menunjukkan bahwa Rasulullah saw pernah bersyukur kepada Allah karena telah membangkitkan orang-orang yang shalih di antara ummatnya.
Adapun bagi mereka yang selalu mengikuti budaya orang-orang kafir, budaya orang-orang fasik dan budaya orang-orang Nasrani dalam segala hal tata cara hidup dan tingkah laku mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia, hendaknya merenung, memeriksa dan bertanya kepada diri sendiri tentang keimanan mereka, jalan manakah yang sedang mereka tempuh.

SIAPAKAH YANG DIPANGGIL MUSLIM
Asas bagi Syari'ah Islamiah adalah Wahyu Allah SWT yang dianugerahkanNya kepada Rasulullah SAW. Tujuan wahyu diturunkan ialah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan(kekufuran) kepada cahaya(Iman). Wahyu ini terpelihara hingga ke hari ini dalam bentuk Kitab Suci Al-Qur'an. Tidak ada persoalan mengenai penyisipan atau pengeliruan di dalam Kitab itu dari mana-mana pihak. Kitab itu diturunkan dari Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Gemilang.

Satu lagi sumber Syari'ah Islamiah ialah Sunnah Rasulullah SAW, yang mana ia merupakan penterjemahan atau penjelasan bagi Al-Qur'an. Kitabullah dan Sunnah Rasululah SAW berkait rapat antara satu sama lain sepertimana persaksian Syahadah "Laa illaaha Tiada Ilah(Tuhan) melainkan Allah" dan persaksian "Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah", tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Penyiasatan lanjut akan menunjukkan bahawa asas Syari'ah Islamiah didasarkan kepada dua prinsip yang unik dan fundamental:-

1. Prinsip dasar yang pertama ialah Ibadah(penyembahan) hanyalah milik Allah yang tidak mempunyai sekutu; samada ia(sekutu itu) seorang Malaikat yang mulia atau seorang Nabi. Hanya Allah sahaja yang mesti disembah.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya disamping(menyembah) Allah". (Surah Al Jin 72:18)

Allah SWT berfirman: "Katakanlah; sessungguhnya solahku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagiNya; itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri(kepada Allah)".
(Surah AL Jin 6:162-163)

2. Prinsip dasar yang kedua ialah Allah mestilah disembah sebagaimana yang diperintahkan dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan menurut Sunnah Rasulullah SAW.

Allah SWT berfirman: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya kepada kamu maka tinggalkanlah". (Surah Al-Hasyr 59:7)

Allah SWT berfirman: "Katakanlah; Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepada ku: "Bahawa sesungguhnya ilah kamu itu adalah ilah(Tuhan) Yang Esa. " Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Rabbnya" (Surah Al Khafi 18:110).

Hafiz Ibnu Kathir tatkala menafsirkan ayat "Falya'mal Amalan Saalihan" menulis bahawa perkataan Saalihan menunjukkan amalan yang bersesuaian dengan Titah Perintah Allah dan yang dikerjakan hanyasanya untuk mencari keredhaan Allah. Ada dua syarat asas yang mesti dilakukan untuk menjadikan sesuatu tindakan disukai Allah. Syarat pertama ialah amalan itu mestilah dilakukan dengan niat hendak mencari keredhaan Allah, dan syarat kedua ialah amalan ini hendaklah bersesuaian dengan Sunnah Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dari Siti A'Isyah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu perkara baru dalam Sunnahku adalah ditegah".

SYARAT PENERIMAAN KASYAF
Dalam tasauf, kasyaf adalah merupakan satu sumber dalil atau ilmu. Ilmu kasyaf merupakan satu anugerah yang bernilai daripada Allah untuk hambanya yang terpilih. Guru-guru tarikat seringkali dikaitkan dengan ilmu kasyaf.
Mengikut Imam Al-Kusyairi “Kasyaf dari segi bahasa ialah terangkatnya hijab”. Mengikut istilah pula ialah “Dapat mengetahui apa yang berlaku disebalik hijab daripada perkara yang ghaib dan tidak diketahui oleh orang lain hakikat sebenar perkara tersebut”. Keujudan kasya ini adalah berbentuk ma’nawi dan tidak dapat dikesan oleh panca indera. Kasyaf berlku dengan cara musyahadah. Seperti dapat melihat roh atau perkara ghaib yang lain. Kasyaf juga boleh berlaku melalui pendengaran seperti Rasulullah s.a.w. mendengar wahyu yang diturunkan oleh Allah yang berbebntuk suara atau bunyi loceng …. Musyahadah atau kasyaf adalah tajalli daripada Allah s.w.t.

Dalam suasana masyarakat yang sering memperkatakan tentang kasyaf terdapat golongan menggunakan kasyaf sebagai sumber untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan tertentu. Ajaran sesat yang terdapat di Malaysia pada keseluruhannya menggunakan kasyaf sebagai salah satu perkara untuk mengekang pengikut mereka supaya taat dan patuh kepada pemimpin ajaran tersebut.

Dalam hal ini Profesor Abdul Hayyi Abdul Syukur dari Universiti Malaya cuba mengulas “Kasyaf dari perspektif Islam”. Suatu perkara asas yang wajib kita ketahui ialah sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum yang utama ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Firman Allah yang bermaksud: “Sekiranya kamu bercanggah dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan RasulNya(AL-Quran dan Sunnah)” Annisa’:59

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya: iaitu Kitab Allah dan sunnah Rasulullah s.a.w. ” (Al-Imam Malik)

Umat Islam tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam kalau mereka meneliti ayat dan hadis tersebut, kerana ayat dan hadis tersebut merupakan asas utama untuk menjadi rujukan umat Islam. Sumber hukum dan akidah umat Islam tidak boleh lari dari dua sumber hukum tersebut. Setiap keputusan tidak boleh diambil daripada khurafat, mimpi, kasyaf, musyahadah, yaqzah, ilmu bathin dan sebagainya.

Kasyaf merupakan suatu perkara yang tidak boleh dinafikan didalam Islam, ini berdasarkan dalil daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah s.a.w. , para sahabat, salafussalih dan sebagainya. Ulama’ Ahlussunnah Wal Jamaah sepakat bahawa kasyaf memang ujud dan ia merupakan anugerah daripada Allah Taala kepada hambanya yang terpilih. Mengikut setengah pendapat bahaw kasyaf juga berlaku kepada orang kair. Kasyaf berlaku samada semasa jaga ataupun tidur. Semasa tidur dinamakan ru’yah assadiqah dan semasa jaga dianamakan ilham.

Kita perlu tahu setakat mana kebenaran kasyaf itu, apakah setiap perkara yang dianggap kasyaf itu boleh diterima atau sebaliknya?

Suatu garis panduan telah dinyatakan oleh para dinyatakan oleh ulama’ sejarah sejauh mana kebenaran kasyaf. Sesuatu perkara yang dianggap kasyaf perlu dilihat melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau ianya bertentangan dengan Al-Quran atau Al-Sunnah maka kita wajib menolaknya dan kalau ia tidak bertentangan dengan kedua-dua sumber tersebut kita boleh menerimanya.

Dalam sejarah Islam banyak terdapat kisah yang menunjukan kasyaf ini benar-benar berlaku. Kalau kita perhatikan dalam kitab Hayatus Sahabah oleh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, banyak kisah para sahabat yang mendapat kasyaf. Begitu juga dalam kitab Jami’ Karamatul Aulia’ oleh Al-Nabhani. “Kasyaf merupakan anugerah Allah kepada hambaNya dan ia tidak boleh dilakukan melalui usaha tertentu atau ilmu kasab(secara usaha)”.

Kasyaf terbahagi kepada beberapa jenis, tidak semua kasyaf datangnya daripada Allah. Kasyaf juga datang dari syaitan dan jin. Syaitan yang menjadi musuh manusia sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan manusia. Dan antara jalannya ialah perkara ghaib yang dianggap kasyaf.

Oleh itu ulama’ telah menetapkan syarat, untuk menerima kasyaf sebagai sumber ilmu dan hujjah. Antara syarat utamanya ialah: ianya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma’ dan qias dan kasyaf juga tidak boleh diterima sebagai sumber hukum atau hujah. Sekiranya kasyaf berhubung dengan waktu sembahyang, tarikh puasa Ramadhan, tarikh hari raya dan sebagainya, kita wajib menolaknya kerana kasyaf seperti ini boleh menyesatkan manusia.

Dinegara kita ilmu kasyaf amat terkenal dikalangan pengamal tarikat tasauf, dan ajaran sesat. Ada setengah ajaran sesat menggunakan kasayaf sebagai batu loncatan untuk mengikat pengikut-pengikutnya supaya patuh dan taat kepada pemimpin. Sebagai contohnya jika derhaka kepada guru, mengikut kasyafnya ia akan ditimpa bala’ atau tidak dijamin masuk syurga.

Dalam hal ini, kita jangan mudah terpengaruh dengan ilmu kasyaf kerana perkara yang berkaitan dengan musibah bala’ yang menimpa seseorang. Dosa atau pahala, syurga atau neraka seseorang itu adalah ketetapan daripada Allah. Penggunaan ilmu kasyaf seperti ini banyak digunakan oleh pengikut Syiah, Bahai, ajaran sesat dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan pengaruh dan kedudukan.

Secara umunya kasyaf adalh suatu perkara diluar usaha manusia dan ia merupakan anugerah daripada Allah kepada hambanya yang terpilih.

Walaubaaimanapun kasyaf yang diperolehi perlu ditimbang dengan neraca Al-Quran dan Sunnah, Ijma’ ulama’ dan hukum alam yang lain. Kasyaf juga tidak boleh menjadi sumber hukum atau hujah untuk menentukan kesahihan sesuatu. Kita juga jangan mudah terpengaruh dengan orang yang mendakwa ia mendapat kasyaf. Kerana kasyaf juga datang dari syaitan untuk menyesatkan seseorang dari jalan yang sebenar.

Jalan Menuju Kasih Allah
Adalah menjadi sifat asasi agama yang hak, untuk menjadikan Kasih Tuhan itu adalah hadaful-asma(tujuan tertinggi) hidup seorang manusia. Pengenalan kepada wujudnya Tuhan Sang Maha Pecipta dan keesaanNya adalah asas untuk menuju Kasih dan KeredhaanNya. Mengimani kewujudan Zat Yang Sebenar-benar Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui keesaanNya adalah mendorong kepada penyerahan dan ibadah kepadaNya manakala Kasih dan Redha Tuhan itu adalah matlamat terakhir seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan Zat Yang Sebenar-benar Tuhan Yang Maha Esa ini melalui kalamNya sendiri telah memanggil diriNya sebagai Allah. Malahan betapa banyak ajaran-ajaran dan agama-agama sesat yang mengarisbawahi nama Cinta dan Kasih Tuhan sebagai slogan dan semboyan mereka.

Menjadi seorang kekasih, ia memerlukan bukti. Sekadar kata-kata, pengakuan yang diberikan akan menjadi kabur. Ia memerlukan satu piawai yang baku sebagai ukuran kebenarannya. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya telah membawakan catatan sejarah, bahawa sebagai menjawab kepada beberapa kelompok manusia yang mendakwa bahawa mereka mencintai Allah, maka Allah telah mewahyukan Firman-Nya: "Katakanlah(wahai Muhammad): "Sekiranya kamu benar-benar mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah akan mengasihi kamu serta Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah(itu) Maha Pengampun lagi Maha Pengasih". Katakanlah(lagi wahai Muhammad): "Taatlah kamu kepada Allah dan juga Rasul!"; sekiranya mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. "

Ayat ini secara jelas menerangkan bahawa jalan menuju Tuhan ialah melalui utusan-Nya: Nabi Muhammad s.a.w. Ini adalah satu pengisytiharan yang mutlak. Ittiba' Rasul(mengikuti Rasul) adalah satu syarat mutlak untuk mencapai kasih Tuhan. Suruhan Ittiba' Rasul ini adalah begitu berautoriti, sehingga Allah menegaskan di dalam ayat berikutnya dengan perintah untuk mentaati Rasulullah s.a.w. Malah lebih jauh lagi, bagi mereka yang berpaling daripada kehendak Allah agar mengikuti dan mentaati Rasul ini, Allah mensifatkan perbuatan mereka itu sebagai amalan kekafiran. Semasa memberikan komentarnya tentang ayat ini, Ibnu Kathir mengatakan: "Ayat ini menghakimi atas orang yang mendakwa mencintai Allah tetapi tidak di atas jalan yang ditunjukkan oleh Muhammad s.a.w. Sesungguhnya mereka ini adalah pendusta di dalam seruannya, sehinggalah mereka mengikut syariat Muhammad dan agama Nabi di dalam semua perkataan dan perbuatannya. "

Sesungguhnya jalan Tuhan itu hanya satu, dan ianya adalah Jalan yang amat Lurus. Jalan yang Lurus ini adalah jalan yang menyampaikan hamba kepada Tuhannya, makhluk kepada Khaliqnya, kekasih kepada Yang Dikasihinya. Jalan ini adalah jalannya orang-orang pilihan Allah. Jalannya para Anbiya', para Siddiqin, para Syuhada' dan juga Solehin. Setiap orang Islam dari kalangan umat Muhammad(s.a.w. ) diperintahkan untuk sentiasa bermohon kepada Allah agar sentiasa ditunjuki Jalan yang Lurus ini. Dan Nabi Muhammad(s.a.w. ) adalah ikutan kita yang mutlak dalam menuju dan menjalani Jalan yang Lurus ini. Jalan yang membawa kita terus menuju Kasih Tuhan. Kerana sebagai Utusan Allah, adalah satu jaminan Allah bahawa Muhammad(s.a.w. ) adalah sentiasa berada di atas Jalan yang Lurus. Bukan setakat itu sahaja, bahkan Nabi Muhammad(s.a.w. ) adalah pembimbing dan petunjuk ke arah Jalan yang Lurus. Bukan hanya dirinya dijamin Tuhan berada di atas Jalan yang Lurus, bahkan beliau sendiri adalah petunjuk ke arah Jalan yang Lurus.

Allah dengan redha dan jaminan ilahiyyahNya telah menetapkan bahawa satu-satunya jalan untuk sampai kepada Kasih Allah ialah Ittiba' Muhammad(s.a.w. ) Dalam kita mengharungi jalan Agama Allah yang Lurus ini, satu-satunya contoh ikutan kita ialah Muhammad(s.a.w. ) Kita tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti dan mentaati setiap penerangan, penjelasan, ajaran, perintah, arahan, tegahan dan contoh tauladan Nabi Muhammad s.a.w. dalam kembara kita menuju kepada Kasih Tuhan. Bukankah Muhammad s.a.w. adalah Utusan Allah yang merupakan sebaik-baik tauladan kepada kita?. Bukankah Allah menyatakan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. ini adalah lebih utama daripada diri kita dan keluarga kita sendiri? \Nubuwwahnya adalah untuk seluruh manusia hingga ke hari Kiamat dan beliau juga adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan beliau berada di dalam jaminan Allah, akan sentiasa berada di atas Jalan yang Lurus. Jauh daripada terseleweng apatah lagi menyeleweng.

Sebagai seorang Utusan Tuhan, adalah penting untuk Nabi Muhammad(s.a.w. ) bebas daripada melakukan kesalahan dalam menyampaikan, mengamalkan dan menghayati risalah agama Allah ini. Serta adalah penting untuk beliau menerima petunjuk yang berterusan dan berkekalan daripada Tuhan. Tentang 'petunjuk' itu ia digambarkan dengan penuh bererti oleh Tuhan sendiri di dalam firmanNya dalam ayat Q36:3-4; ayat ini memaklumkan bahawa Rasulullah(s.a.w. ) tidaklah mengambil satu langkah melainkan langkahnya itu pasti berada di atas Siratul-Mustaqim(Jalan yang Lurus). Adalah mustahil bagi beliau untuk menyeleweng daripada jalan ini barang seincipun ke arah yang bengkok dan curang. Tuhan telah menjelaskan erti jalan yang lurus itu di tempat yang lain di dalam Al-Quran; yang kesimpulannya menyatakan bahawa Jalan yang Lurus itu adalah : "Jalan yang Tuhan sendiri berada di atasnya". Ia adalah jalan untuk menuju kepada Tuhan, jalan Kebenaran dan penuh petunjuk; dan Rasulullah(s.a.w. ) telah dijamin oleh Tuhan bahawasanya beliau tanpa boleh dipersoalkan dan tanpa tergendala pasti berada di atas Jalan yang Lurus. Melalui ayat-ayat daripada firman-firman Tuhan ini, adalah jelas bahawa Rasulullah s.a.w. adalah sentiasa berada di atas bimbingan dan petunjuk yang kekal dan mutlak daripada Tuhan. Dan petunjuk/pimpinan ini adalah tidak terbatas tentunya hanya untuk menerima dan memindahkan Al-Quran sahaja. Tuhan telah menjaminkan perkara ini tanpa had dan batas. Oleh itu apa sahaja yang dibawakan daripada Rasulullah(s.a.w. ) kepada kita, hendaklah kita ambil; dan apa saja yang ditegah beliau hendaklah kita hindari. Itulah ajaran Al-Quran. Itulah kehendak Allah. Untuk Ittiba' Muhammad(s.a.w. ), tidak dapat tidak ia bererti merujuk kepada panduan, tuntunan, ajaran, penghayatan, penjelasan, arahan, tegahan dan tauladan Nabi Muhammad s.a.w. samada yang berbentuk lisani, amali mahupun pengiktirafan beliau kepada sesuatu kelakuan dan perbuatan. Dan inilah dia Jalan yang akan membawa kita kepada Kasih Tuhan.

Jelaslah betapa tersesatnya golongan yang berpendapat Sunnah Rasulullah s.a.w. bukanlah hujah dalam kita mengamalkan agama Allah Ta'ala. Bila kita sebagai seorang muslim mengamalkan agama Islam ini sebagai menjunjung titah-perintah Allah dan untuk mendapatkan Kasih dan redhaNya, maka Allah dengan jelas dan tegas menyatakan bahawa satu-satunya jalan beragama untuk sampai kepada matlamat tersebut ialah dengan mengikuti dan mentaati setiap Sunnah(panduan, tuntunan, ajaran, penghayatan, penjelasan, arahan, tegahan dan tauladan) Nabi Muhammad(s.a.w. ) samada yang berbentuk lisani, amali mahupun pengiktirafan beliau kepada sesuatu kelakuan dan perbuatan. Itulah yang dinyatakan oleh Al-Quran.

Firman Tuhan dalam Surah 3: Ayat 31 dan 32 ini adalah jelas dan tegas menolak doktrin penolakan Sunnah dan hadith Nabi Muhammad(s.a.w. ) sebagai hujah dalam syariat Islam. Ia dengan jelas menolak kesesatan golongan Anti-Hadith /Engkar-Sunnah /Golongan Quran yang percaya bahawa untuk memahami dan beramal dengan agama ini adalah memadai dengan hanya merujuk kepada Al-Quran. Adalah benar bahawa sumber Syariat kita adalah Al-Quran, tetapi Al-Quran pula mengajarkan kita bahawa untuk memahami dan mempraktikkan agama ini, kita hendaklah mengikuti dan mentaati Sunnah Rasulullah s.a.w. Bahkan Allah sendiri mengancam dan mengecam sesiapa yang menentang Rasulullah s.a.w. dan ajaran(yakni sunnah) yang dibawa olehnya.

Allah berfirman, yang bermaksud: "Dan barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk itu, dan mengikuti selain daripada jalan orang-orang yang beriman; Kami akan biarkan(atas) apa yang dipilihnya itu, dan(akhirnya) Kami akan membakarinya di dalam Neraka Jahannam; dan(itulah) sejahat-jahat tempat kembali" Q4:115

Sunnah Nabi Ibrahim Berda'wah kepada Penguasa
Bulan Dzulhijjah lalu umat Islam di seluruh dunia baik yang sedang menunaikan ibadah haji maupun yang tidak sedang beribadah haji kembali diajak untuk merenungkan kisah kehidupan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam.

Di dalam Al-Qur'an, dikisahkan keteguhan Ibrahim as dalam memperjuangkan kemurnian tauhid dan menyelamatkan umatnya dari kesesatan yang sudah membudaya berupa tradisi penyembahan berhala.

Untuk itu, Ibrahim as siap berhadapan dengan orang-orang yang ia cintai, juga penguasa sekalipun. Dikisahkan, pemuda Ibrahim as menentang maut dalam menentang penguasa. Demi menegakkan nilai-nilai tauhid, walaupun seorang diri, Ibrahim as berani menghancurkan berhala-berhala yang ketika itu diagungkan dan dikeramatkan seluruh rakyat Kanaan. Ibrahim as tidak berfikir untuk berkompromi dengan penguasa(Namrudz) yang secara terang-terangan mendukung praktik-praktik kemusyrikan dan kesesatan. Bahkan, ayahnya sendiri dilawannya dengan sikap lembut dan tegas. "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar: Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Ilah? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata"
Dalam ayat lain disebutkan permohonan Ibrahim AS kepada Allah, agar anak keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala-berhala. "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: Ya Rabbi jadikanlah negeri ini(Makkah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala

Al Qur'an surat Al-An'aam ayat 74 menceritakan bahwa di masa Ibrahim As masyarakat menjadikan berhala-berhala sebagai ilah(tuhan) mereka. Selain berhala, Al Qur'an juga menyebutkan sejumlah hal yang lain yang dapat dijadikan sebagai Ilah, seperti hawa nafsu, seperti firman Allah SWT: "Maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilah-nya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pedengaran dan hatinya dan meletakan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah. Dan mengapa kamu tidak mengambil pelajaran

Al Qur'an pun mengecam keras kaum Nasrani yang menjadikan Isa as dan Maryam sebagai ilah Mereka. "Dan(ingatlah) ketika Allah berfirman: Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: Jadikanlah akudan ibuku dua orang tuhan(ilahaini) selain Allah?)

Dalam surat Al Ana'am ayat 36 disebutkan bahwa misi utama setiap Nabi dan Rasul menegakkan tauhid di muka bumi: "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat untuk(menyerukan): Sembahlah Allah(saja) dan jauhilah thagut".
Konsep tauhid Islam dirumuskan dalam dua kalimat syahadat "Aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah".

Menjadikan selain Allah baik manusia, batu, hawa nafsu, dan sebagainyasebagai ilah adalah tindakan yang membatalkan makna tauhid. Jika seseorang menjadikan Allah sebagai ilahnya, dan pada saat yang sama menjadikan selain Allah sebagai ilahnya, maka ia masuk kategori dosa syirik sebuah dosa yang tidak diampuni Allah. "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. "

Dalam QS. At-Taubah ayat 31 Allah menceritakan kisah orang-orang yang menjadikan para tokoh dan elite-elite mereka sebagai tuhan(rabb). Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjadikan para tokoh atau orang-orang pintar sebagai rabb adalah membenarkan apa saja yang dikatakan mereka, tidak peduli apakah pendapat itu benar atau salah, bertentangan dengan ketentuan Allah atau tidak. Kalau si elite atau ulama mengatakan halal untuk sesuatu yang dikatakan haram oleh Allah, maka diikuti juga. Begitu juga kalau mengatakan haram untuk sesuatu yang halal. Sikap taklid buta terhadap pemimpin, pembesar, elite, semacam itu ditegaskan oleh Allah SWT, telah melanggar nilai-nilai tauhid.

Masalah aqidah atau iman merupakan hal yang fundamental dalam Islam. Jika seorang telah kehilangan tauhid, berarti telah kehilangan iman. Jika seorang telah hilang imannya maka ia telah menjadi kafir, keluar dari Islam. Na'uzu billah. Kehilangan iman(menjadi kafir) tidak perlu datang ke kantor kelurahan dan mengganti kolom agama di KTP. Banyak jalan untuk seseorang untuk menjadi kafir. Ingkar terhadap kebenaran ayat-ayat Al Quran ¬misalnya mengingkari keesaan Allah, ingkar terhadap kebenaran akan datangnya hari kiamat, atau meyakini bahwa hukum-hukum manusia lebih baik daripada hukum Allahsudah cukup menjadikan seseorang menjadi kafir.

Kafir adalah sebutan yang rendah bagi manusia yang tidak beriman. Al Qur'an surat Al-Anfaal ayat 55 menyatakan: "Sesungguhnya binatang(makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman". Dalam Surat Al Bayyinah orang-orang kafir ¬terdiri dari orang musyrik dan orang ahlul kitabdisebut sebagai syarrul barriyah(seburuk-buruknya makhluk).

Amal perbuatan orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah SWT. Amal mereka laksana fatamorgana: "Dan orang-orang kafir, amal mereka laksana fatamorgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun"

Di hari Akhirat nanti, amal orang-orang kafir adalah laksana debu yang dihamburkan: "Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu(bagaikan) debu yang beterbangan"

Begitu pentingnya masalah aqidah tersebut, sehingga Rasulullah berkali-kali mengingatkan agar ummatnya jangan sampai tergelincir keimanan mereka. Rasulullah Saw pernah berpesan agar ummatnya memperbarui imannya dengan mengucapkan dan menghayati makna Laa ilaaha ilallaah.

Kembali pada kisah Nabi Ibrahim, ummat Islam seyogyanya merenungkan keteguhan bapak para nabi tersebut dalam menegakkan tauhid dan bersikap tegas terhadap penguasa yang zhalim dan serta penguasa yang mempromosikan aqidah-aqidah yang menyesatkan. Dalam urusan yang berhubungan dengan aqidah, Ibrahim As tidak melakukan kompromi sedikit pun, apalagi mengajak atau mendukung ajaran-ajaran yang sesat yang bertentangan dengan tauhid. Bahkan Nabi Ibrahim As dalam soal ini tidak berbasa-basi, terhadap ayah kandungnya sendiri sekalipun.

Dalam konteks ini, siapapun penguasanya, jika sudah mulai membahayakan aqidah dalam bentuk menyatakan bahwa semua agama adalah benar, mencampur-adukkan halal dan haramnya perayaan agama di luar Islam, serta jelas-jelas meremehkan pentingnya penegakan syari'ah Islam, maka jelas harus diperingatkan keras. Jika tidak, berarti kita telah berpartisipasi membiarkan mereka bergelimang dengan 'dosa jariyah'. Na'udzu billahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah bertauhid sampai ajal tiba.

MENGAPA BERKAHWIN?
Perkahwinan lahir dari sifat atau tabiat manusia yang cenderung untuk mengadakan hubungan dengan manusia lain. Allah telah menjadikan hubungan perkahwinan sebagai Sunnah para Rasul. Perkahwinan yang suci akan memancarkan perasaan saling cinta, kerjasama, tanggungjawab dan terbitlah kebahagiaan yang diidamkan.

Membendung Perbuatan Maksiat
Rasulullah s. a w bersabda yang bermaksud: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu ada yang telah sanggup berkahwin, maka berkahwinlah, kerana sesungguhnya berkahwin itu dapat, menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Tetapi barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab berpuasa itu sebagai benteng(dapat menahan nafsu)"

Mata adalah punca perbuatan maksiat. Bila pandangan dilepas dan terlihat sesuatu yang menarik(wajah perempuan, dan lain-lain) nafsu akan meledak dan mendorong syahwat. Pandangan adalah umpama panah yang terlepas dari busar panah iblis, bila mengena pada sasaran, implikasinya sangat merbahaya! Supaya syahwat tidak bergelojak, individu yang tidak mampu berkahwin digalakkan berpuasa, kerana dengan berpuasa, kadar gelodak nafsu dapat diturunkan.

Sunnah Nabi
Kahwin adalah sebahagian daripada sunnah Rasulullah s.a.w yang patut dicontohi. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukanlah dari golonganku. Sebahagian dari sunnahku adalah berkahwin, oleh kerana itu siapa yang mengasihiku hendaklah ia melaksnakan sunnahku".

Mendapatkan Zuriat
Salah satu tujuan berkahwin adalah untuk mendapat zuriat yang salih. Dengan memiliki anak yang salih itu ibubapa akan mendapat pahala yang mengalir dalam kuburnya berkat doa anak-anak.

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang manusia telah meninggal unia, putuslah semua amalnya kecuali tiga sahaja, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang berdoa untuknya"

Sekumpulan orang perempuan datang menghadap Rasulullah s.a.w. untuk minta nasihat dari beliau. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap perempuan di antara kamu yang melahirkan tiga orang anak, maka mereka(anak-anak itu) akan menjadi penghalang baginya dari api neraka". Perempuan-perempuan itu bertanya: "bagaimana kalau melahirkan dua orang anak?". Rasulullah s.a.w. menjawab: "Ya, dua orang anakpun demikian juga".

Meramaikan Umat Islam
Bila orang Islam berkahwin, maka akan lahir pulalah generasi yang baru dan meneruskan perjuangan umat Islam. Dengan itu dunia ini tidak akan pernah kosong dari umat Islam.

Rasulullah s.a.w. bersabda: Ertinya: "Berkahwinlah kamu agar dapat melahirkan keturunan. Sesungguhnya saya akan berbangga pada hari kiamat jika kamu menjadi umat yang teramai(daripada umat-umat lain)". (H. R. Al-Baihaqi)

Allah s.w.t. berfirman: Ertinya: "Tuhan telah menjadikan dari kamu itu pasangan suami isteri dan dari pasangan suami isteri itu pula lahirnya anak-anak dan cucu-cicit(keturunan yang banyak)". (Q. S. An. Nahl, 72)

Gandaan Pahala & Berkat
Ibadah orang yang berkeluarga dan dengan ibadah orang yang tidak berkeluarga adalah berbeza di segi pahalanya. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Dua rakaat yang dilakukan oleh orang berkeluarga lebih afdal daripada tujuh puluh rakaat orang yang hidup membujang".

Disamping itu pahala seorang laki-laki didapat juga pada semua harta yang digunakan untuk membelanja isteri dan anak-anak, kerana semua harta, fikiran dan tenaga yang digunakan untuk menguruskan keluarga dikira sebagai sedekah.

"Barang siapa yang membiayai penghidupannya sendiri dengan niat isti'faf(tidak meminta-minta belas kasihan orang lain), itu adalah sedekah, dan barang siapa yang membiayai isteri, anak-anak dan sekalian ahli rumahnya adalah sedekah".

Melengkapkan Iman
Rasulullah s.a.w bersabda: "Apabila seseorang hamba telah berkahwin, ia telah melengkapkan separuh agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk memenuhi kekosongan sebahagian lagi". (H. R. Al-Baihaqi)

KESIMPULAN
Rasulullah saw adalah orang yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Syariat mengkehendaki manusia melakukan perkara-perkara tertentu yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia. Tetapi kebanyakkannya wujud dalam bentuk yang umum yang tidak terperinci. Disunilah peranan sunnah menjadi perlu untuk menjelaskan apa yang dikehendaki oleh al-Quran kepada manusia. Manusia wajib mengikut rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid,ibadah dan akhlak.

Oleh kerana kata-kata, perbuatan serta pengakuan rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara. Ada yang bersumberkan syariah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat. Rasulullah saw adalah orang Arab, dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya. Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada 2 iaitu sunnah syri’iyah dan sunnah ‘urfiyah. Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikuti oleh umat islam. Dari segi hukumnya sama adalah wajib, sunat, haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri. Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat islam sama ada mahu mengikutnya atau tidak. Dalam pada itu ada juga dikalangan para sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan adat(sunnah ‘urfiyah). Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan mencemuh Rasulullah saw.************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com