Saturday, April 19, 2008

SEKEMA PERKULIAHAN PENDIDIKAN ASAS ISLAM

SKEMA PERKULIAHAN 
PELAJARAN : PENDIDIKAN ASAS ISLAM
UNTUK PELAJAR  : DIPLOMA
BAHAGIAN : SATU

Tajuk

1. Pengenalan Islam Sebagai al Din 

1. 1 Manusia dan agama secara umum Manusia dan unsur kejadiannya
Pengertian agama
Keperluan manusia kepada agama

1. 2 Pengertian Agama Islam Bahasa, Istilah
Islam sebagai ad-Din
Penyelewengan daripada ajaran Islam

1. 3 Ruang Lingkup Ajaran Islam Asas - aqidah, syariat dan akhlak
Sistem hidup bermasyarakat dan bernegara (politik, ekonomi, sosial dll)
Pengawalan -jihad dan dakwah

1. 4 Sumber-Sumber Ajaran Islam
Al-Quran
Al-Sunnah
Al-Ijtihad

1. 5 Keistimewaan Islam Rabbani
Syamil
Wasatiah
Waqie
Alami

Tajuk 2: Akidah Teras Pembangunan Muslim2. 1 Pengertian Akidah, Iman, Tauhid

2. 2 Asas-Asas Akidah Kepercayaan Kepada Allah Bukti kewujudan Allah
Keyakinan terhadap hakikat Allah; Nama-nama dan sifat
Kepercayaan Kepada malaikat Kejadian dan hakikat Malaikat
Peranan dan tanggungjawab
Kepercayaan Kepada Kitab 4M - Memiliki, Membaca. Memahami, Menghayati

Kepercayaan Kepada Rasul Peranan Rasul
Aplikasi sifat-sifat Rasul pada diri Manusia
Kepercayaan Kepada Hari Akhirat Hakikat Hari Akhirat
Pembalasan Syurga dan Neraka [Persiapan menghadapi Hari Akhirat]
Kepercayaan Kepada Qada dan Qadar Pengertian Qada dan Qadar
KepentEngan menyakini Qada dan Qadar

2. 3 Pembinaan dan Pengukuhan Akidah llmu
Mengelakkan diri dari suasana dosa danjahiliah
lltizam meninggalkan yang haram
lltizam melakukan ibadat
Mujahadah al-nafs dan muhasabah diri
Taubat dan doa

2. 4 Faktor yang membatalkan akidah Percakapan, Perbuatan, Keyakinan

2. 5 Peranan akidah dalam pembangunan Ummah: Melahirkan ummah yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasul.
Melahirkan ummah yang mempunyai halatuju dan matlamat hidup yang jelas.
Melahirkan ummah yang memiliki keperibadian unggul.
Melahirkan ummah yang berfikiran kritis, progresif dan dinamis
Membangun ekonomi ummah secara komrehensif.
Menegakkan sistem pemerintahan yang stabil

Tajuk 3: Syariah Dalam Kehidupan Muslim3. 1 Pengertian terminologi: Syariah, Fiqh, Hukum, Undang-undang
Nas, Masadir

3. 2 Maqasid syariyah Memelihara kesucian dan kepercayaan beragama
Menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia
Menjamin kemurnian fikiran dan kewarasaan akal
Menjamin kehormatan dan maruah diri
Menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta

3. 3 Skop syariah Skop
Hubungan manusia dengan Allah
Hubungan antara manusia sesama manusia
Hubungan antara manusia dengan alam
Pelaksanaan
Penguatkuasaan

3. 4 Peranan syariah Pembangunan menurut Islam
Pendekatan pembangunan menurut Islam
Tauhid, Khilafah, Tazkiyah, Al-Adalah
Pembangunan ummah: Individu, Fizikal, Kognitif, Emosi, Spiritual, Masyarakat, Negara
Syariat Islam sebagai pemacu pembangunan ummah:
Mendidik manusia
Memelihara lima asas
Menegakkan keadilan
Keperluan manusia kepada syariat dan kesan pengabaiannya

Tajuk 4: Konsep Ibadah Membina Insan Berkualiti4. 1 Pendahuluan
4. 2 Pengertian Ibadah
4. 3 Pembahagian Ibadah

Ibadah khusus - fokus kepada solat; Ibadah umum
Syarat-syarat amalan dikira sebagai ibadah
4. 4 Asas-asas Ibadah llmu, (man, Ihsan, Ikhlas
4. 5 Keistimewaan Ibadah
4. 6 Impak Ibadah Dalam kehidupan
Ibadah khusus
Secara umum
kesan pengabaian dan cara pemantapan

Tajuk 5: Akhlak Dalam Pembentukan jati Diri Muslim5.1 Pendahuluan
5.2 Pengertian
Moral, Etika, Akhlak
5.3 Kategori dan skop akhlak Kategori: Mahmudah, Mazmumah, Skop
Manusia dengan Allah
Sesama manusia
Terhadap alam
5.4 Pembinaan dan pemantapan akhlak
Aqidah yang mantap, kepatuhan syariah, pelaksanaan ibadah
llmu pengetahuan: didikan dan latihan
Penghayatan al-Quran
Rasul:
Uswah Hasanah, contoh sahabat dan ulama,
Muhasabah diri, Tarbiyah Ruhiyah, Tazkiyah al-nafs
Mujahadah

5.5 Cabaran dan penyelesaian pembentukan akhlak Cabaran luaran
Cabaran dalaman Penyelesaiannya

No comments: